?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甲酸85(厂家,h,批发) - Ȯ阳县瑞德化工有限公?/title> <meta name="Keywords" content="甲酸85" /> <meta name="Description" content="Z详细介绍甲酸85产品内容,包括甲酸85的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有甲?5新闻以及最新的市场甲酸85h.咨询电话:0393-3333111 13938312235" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34053/stat/"></script> </div> Ȯ阳县瑞德化工有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">工业甲酸</a>?a href="/supply/">甲酸厂家</a>?a href="/news/">甲酸批发h</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线Q?/br> E经理:<b>13938312235</b> <span> <a href="tencent://message/?uin=&Site=在线QQ&Menu=yes" title="点击咨询"> <img src="/template/DGYQ0012/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div> <div class="fl"> <img src="/img/logo_bg.gif" alt="工业甲酸生厂家" /> </div> <p class="h_tex fl"><b>Ȯ阳县瑞德化工有限公?/b>专业的甲酸、癸二酸、增塑剂供应?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="热销产品">热销产品</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/" title="甲酸知识">甲酸知识</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/companynews/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/" title="行业咨询">行业咨询</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂区一?>厂区一?/a></li> <li><a onclick="lightshow('')">客户留言</a></li> <li class="born"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="/supply/9.html">甲酸厂家</a> <a href="/supply/8.html">1吨包装无水甲?/a> <a href="/supply/7.html">1吨包甲酸</a> <a href="/supply/6.html">甲酸85</a> </p> </div> <div class="topadcs"> <a href=""><img src="/template/DGYQ0012/images/banner_bg2.jpg" title="" alt="" /></a> </div> <!----> <!--中间开?-> <div id="product-middle"> <div class="left"> <div class="menu_bj"> <h2><a>产品中心</a></h2> <div class="menu_c"> <h3> <a title="无水甲酸" href="/msjs/">无水甲酸</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="工业甲酸" href="/gyjs/">工业甲酸</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="怺? href="/ges/">怺?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="增塑? href="/zsj/">增塑?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="甲酸? href="/jsn/">甲酸?/a></h3> <ul> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 公司名称Q濮阛_瑞d化工有限公司<br /> 联系人:E经?<br /> 手机Q?3938312235<br /> 电话Q?393-3333111 13938312235<br /> 传真Q?393-8080000<br /> 邮箱Qpyhqhg@163.com<br /> 地址Q河南省Ȯ阳市濮阛_北环路南?<br /> |址Qhttp://www.jinnian-welcome.com/</p> </div> </div> </div> <div class="insRight"> <div class="insRightTitle"> <span class="chn">产品详情</span> <span class="eng">product details</span> <span class="position"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/gyjs/">工业甲酸</a> > <a href="/supply/6.html">甲酸85</a></span> <div class="Clear"></div> </div> <div class="insRightContent"> <div class="title_right_2"> <div class="news_details"> <div class="zx_top"> <h1>甲酸85</h1> <p><span>文章来源Q?a href='http://www.jinnian-welcome.com/supply/6.html'>http://www.jinnian-welcome.com/supply/6.html</a></span><span>发表旉Q?018-07-25 0:00:00</span></p> </div> <div id="cntrBody" class="zx_txt"> <br /> <p style="text-align:center;">     <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807271015118573405378238.png" alt="" /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span>    <strong><a href="http://www.jinnian-welcome.com/supply/6.html" target="_blank">甲酸85</a>的危x?/strong></span><strong>Q?/strong> </p>     <a href="http://www.jinnian-welcome.com/supply/20.html" target="_blank">甲酸</a>85是甲酸含?5%的溶Ԍ是各大行业中q泛应用的化学原料,它的主要物理化学性质如下Q?br />     性状无色液体Q具有气呟?br />     熔点8.4?br />     沸点100.7?br />     相对密度1.220<br />     折射率闪?9?br />     溶解性溶于水。和大多数的极性有机溶剂؜Ӟ在烃中也有一定的溶解性?br />     相对蒸气密度1.59Q空?Q[4]Q饱和蒸气压Q?4℃)5.33kPa。浓度高的在冬天易结冰?br /> <br />     不过甲酸85酸性很强,有腐蚀性,能刺Ȁ皮肤hQ如果发生以下危险情况,一定要选择正确的处理方法,只有q样才能量避免危险的发生:<br />     <strong>急救措施Q?/strong><br />     吸入Q迅速脱ȝI气新鲜处。保持呼吔R通畅。如呼吸困难Q给输氧。如呼吸停止Q立卌行h工呼吸。就包R?br />     误食Q用水漱口,l饮牛奶或蛋清。就包R?br />     皮肤接触Q立卌去被污染着Q用大量动清水冲洗Q至?5分钟。就包R?br />     眼睛接触Q立xL睑,用大量流动清水或生理盐水d冲洗臛_15分钟。就包R?br /> <br />    <strong> 泄漏处理</strong><br />     q速撤L漏污染区人员臛_全区Qƈq行隔离Q严格限制出入。切断火源。徏议应急处理h员戴自给正压式呼吸器Q穿防酸工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排z沟{限制性空间?br />     量泄漏Q用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以地面洒上苏打灰Q然后用大量水冲z,z水E释后攑օ废水pȝ?br />     大量泄漏Q构{围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖Q降低蒸气灾実뀂喷雄水冷却和E释蒸汽。用泵{U至槽R或专用收集器内,回收或运臛_物处理场所处置?br />  <br />     <strong>防护措施</strong><br />     工程控制Q生产过E密闭,加强通风。提供安全淋和z眼讑֤?br />     呼吸pȝ防护Q可能接触其蒸气Ӟ必须佩戴自吸qo式防毒面P全面|)或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离Ӟ佩戴I气呼吸器?br />     眼睛防护Q呼吸系l防护中已作防护?br />     w体防护Q穿胶耐酸服?br />     手防护:戴橡胶耐酸手套?br />     其他防护Q工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋ʎ更。注意个人清z卫生?br /> <br />   <strong>  消防措施</strong><br />     危险Ҏ:可燃Q其蒸气与空气可形成爆炸性؜合物Q遇明火、高热能引v燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性?br />     有害燃烧产物Q一氧化?br />     灭火剂:抗溶性沫、干_、二氧化?br />     灭火注意事项Q消防h员须I全w防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷_q用水喷淋保护去堉|的h员?br /> <br />     <strong>废弃处理</strong><br />     用焚烧法或甲醇羰基化法处|?br /> <br />      甲酸85的危x制方法主要就是这些,大家一定要Ҏ以上说明的方法进行正操作,更多关于甲酸85的相关信息,l整理?br /> <div> <br /> </div> </div> <div class="gduo"> <p>上一条:<a href="/supply/7.html">1吨包甲酸</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/5.html">1吨包工业甲酸</a></p> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签:</span><a href='/key.aspx?k=%b9%a4%d2%b5%bc%d7%cb%e1'>工业甲酸</a>,<a href='/key.aspx?k=%bc%d7%cb%e185%bc%db%b8%f1'>甲酸85h</a>,<a href='/key.aspx?k=%bc%d7%cb%e185%c5%fa%b7%a2'>甲酸85批发</a>, </div> <div class="tag"> 来源Q?a href='http://www.jinnian-welcome.com/supply/6.html'>http://www.jinnian-welcome.com/supply/6.html</a> </div> <div class="tag"> 发布旉Q?018-07-25 0:00:00 </div> <div class="n_info_con2"> <h4 class="t04"> 相关资讯</h4> <div class="info_b"> <ul class="p_list_ul"> <li><a target="_blank" href="/news/96.html" title="告诉你工业甲酸用途有哪些" rel="nofollow">告诉你工业甲酸用途有哪些</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/88.html" title="沛_某化工厂?018.11.6日与我们{订1吨包工业甲酸" rel="nofollow">沛_某化工厂?018.11.6日与我们{订1吨包工业甲酸</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/79.html" title="选择增塑剂要注意哪些问题Q? rel="nofollow">选择增塑剂要注意哪些问题Q?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/76.html" title="甲酸q原氢氧化铜能达C么效果?" rel="nofollow">甲酸q原氢氧化铜能达C么效果?</a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_info_tjcp"> <h4 class="t04">相关产品</h4> <dl> <dt> <a title="工业甲酸Cas 64-18-6厂家|h" href="/supply/19.html" rel="nofollow"><img title="工业甲酸Cas 64-18-6厂家|h" alt="工业甲酸Cas 64-18-6厂家|h" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201808101821577483405362491.jpg?path=www.jinnian-welcome.com/uploads/cp/201808101821577483405362491.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="工业甲酸Cas 64-18-6厂家|h" href="/supply/19.html" rel="nofollow">工业甲酸Cas 64-18-6厂家|h</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="甲酸85" href="/supply/6.html" rel="nofollow"><img title="甲酸85" alt="甲酸85" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807271015248423405350582.png?path=www.jinnian-welcome.com/uploads/cp/201807271015248423405350582.png" /></a> </dt> <dd> <a title="甲酸85" href="/supply/6.html" rel="nofollow">甲酸85</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="1吨包工业甲酸" href="/supply/5.html" rel="nofollow"><img title="1吨包工业甲酸" alt="1吨包工业甲酸" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807271012389513405381380.jpg?path=www.jinnian-welcome.com/uploads/cp/201807271012389513405381380.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="1吨包工业甲酸" href="/supply/5.html" rel="nofollow">1吨包工业甲酸</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="25KG甲酸" href="/supply/4.html" rel="nofollow"><img title="25KG甲酸" alt="25KG甲酸" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807251133050453405325794.png?path=www.jinnian-welcome.com/uploads/cp/201807251133050453405325794.png" /></a> </dt> <dd> <a title="25KG甲酸" href="/supply/4.html" rel="nofollow">25KG甲酸</a> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="Clear"></div> </div> <!----> <!--中间l束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/" title="甲酸知识">甲酸知识</a> <a rel="nofollow" href="/news/companynews/" title="公司新闻">公司新闻</a> <a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/" title="行业咨询">行业咨询</a> <a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂区一?>厂区一?/a> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> <a href="/4g/" rel="nofollow">手机|站</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <!-- <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="Ȯ阳县瑞德化工有限公? class="f_lg" /></a>--> <ul class="fl"> <li>Copyright © Ȯ阳县瑞德化工有限公?www.jinnian-welcome.com</li> <li>地址Q河南省Ȯ阳市濮阛_北环路南?/li> <li>服务热线Q?393-3333111 13938312235</li> <li>甲酸h哪家好?供应订做多少钱?无水甲酸厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供甲酸生产厂家、工业甲酸厂家、甲?5厂家、工业甲怭h格等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <script type="text/javascript">var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3Fe01ad1890ccb1ce326db1d50593321e1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </li> <a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #fff;">备案P豫ICP?7023867?2</a> <li><strong> 热门城市推广</strong>Q?/li> <li>技术支持:<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-20/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <div style="clear:both"> <div align="center"><table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse"id="baidushare"><tr><td> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_baidu"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_kaixin001"></a> <a class="bds_tqf"></a> <a class="bds_tsohu"></a> <a class="bds_msn"></a> <a class="bds_sohu"></a> <a class="bds_fx"></a> <a class="bds_xg"></a> <a class="bds_s139"></a> <span class="bds_more"></span> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?t=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> </td></tr></table></div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.jinnian-welcome.com/">亚洲国产中文综合无码一区|一级做性色a爰片久久毛片|乱码专区一卡2卡国色天香|一区二区三区一卡二卡</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>